บริษัทอินเตอร์คอมพิวเตอร์เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

 

                        บริษัทอินเตอร์คอมพิวเตอร์เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2538 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท 

โดยทางบริษัทได้ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต, นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Remanufactured และ ผลิตภัณฑ์ Compatible ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทฯ รายแรกๆ

ของประเทศไทย โดยทำการผลิต ค้นคว้า วิจัย จนผลิตภัณฑ์ ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้อย่างกว้างขวางมาเป็นเวลาหลายปี สินค้าที่ทางบริษัทฯ มีจำหน่าย 

คือ ผลิตภัณฑ์    Compatible Toner Cartridge   ซึ่งผลิตภายใต้   Brand Toner World, Save Jet, Saturn, True Green และ Bulk Ink Refill ภายใต้ Brand 

Save Ink, True Green โดยทางบริษัทฯ มีโรงงานผลิต ซึ่งได้มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพอย่างดีและในปี  2555  ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามระบบ

การบริหารคุณภาพ รวมถึงการรักษาและปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ ตามข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008  และได้รับ

การรับรองเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม  2555

                    

                     ปัจจุบันบริษัทฯ ได้นำเข้าสินค้า Compatible Laser Toner Cartridge จากต่างประเทศซึ่งเป็นตลับที่ผลิตขึ้นมาใหม่ทั้งหมด เป็นสินค้าที่มี

คุณภาพเทียบเท่า Original จากโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน เข้ามาจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ

 

 


 

                    ในปี 2556 บริษัทฯ ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องพิมพ์ 3มิติ ( 3D Printer) ภายใต้ชื่อ CoLiDo  ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์ที่ใช้ในการสร้างชิ้นงาน

ต้นแบบ ของนักออกแบบและนักประดิษฐ์ทั้งหลายให้กลายเป็นรูปร่าง ชิ้นงานแบบ 3มิติที่สามารถจับต้องได้และเห็นรายระเอียดต่าง ๆ ชัดเจน หรือ

การสร้างชิ้นงานหรือชิ้นส่วนต่างๆ ที่ไม่สามารถทำได้ด้วยขั้นตอนการสร้างแบบปกติ ภายใต้งบประมาณที่จำกัด โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือหรือวิธีการที่

ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงๆ และตัวชิ้นงานที่ได้ยังมีความแข็งแรง คงทน  เครื่องพิมพ์ 3มิติสามารถตอบสนองความต้องการใน

หลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านกิจการที่เกี่ยวกับการออกแบบ เช่น เสื้อผ้า,รองเท้า,เครื่องประดับ,เฟอร์นิเจอร์,แบบบ้านจำลอง,เครื่องมือต่างๆ หรือชิ้น

ส่วนอุปกรณ์ที่หาซื้อไม่ได้ ทางด้านการแพทย์ เช่นการทำขาเทียม,แขนเทียม,หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ สำหรับคนพิการ หรือสื่อการเรียนการสอนเกี่ยว

กับโครงสร้างต่าง ๆ ของร่างกาย และอื่นๆ อีกมากมายที่คุณต้องการ

 

                      บริษัทอินเตอร์คอมพิวเตอร์เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ยังมีสาขาซึ่งเปิดดำเนินการอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ก่อตั้งเมื่อปี

พุทธศักราช 2542 เพื่อให้บริการในส่วนของภาคเหนือ

 


 

                       สาขาของแก่นก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2544 เพื่อให้บริการในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

 

 

   ดังนั้น จึงทำให้บริษัท อินเตอร์คอมพิวเตอร์เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด สามารถครอบคลุมการให้บริการได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

 

 

บทสรุปผู้บริหาร

 

         บริษัท อินเตอร์คอมพิวเตอร์เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่าย Toner, Ink Jet, Ribbon และ other ซึ่งเป็น

สินค้าเทียบเท่า โดยใช้ตลับหมึกพิมพ์ที่ใช้แล้วมาผลิตซึ่งโดยผ่านกระบวนการผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน  ความภาคภูมิใจของชาว อินเตอร์

คอมพิวเตอร์เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี คือ ยอดขายที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การมีกำไรสุทธิอย่างต่อเนื่อง เป็นเครื่องชี้ถึงความเป็นผู้นำ และความ

สามารถของฝ่ายบริหารฝ่ายจัดการ ความมีศักยภาพของพนักงานทุกคน และการมีระบบการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

 

      ถึงแม้ในปัจจุบัน  บริษัทฯ เผชิญอุปสรรคและปัญหาหลายประการ อาทิเช่น ราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากตลับหมึก 

ผงหมึก น้ำหมึก พลังงาน แรงงาน และเศรษฐกิจ แต่ด้วยระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ บริษัทสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และ

หาแนวทางป้องกันและแก้ไขได้อย่างดี ทำให้บริษัทฯ ควบคุมยอดขายและกำไรสุทธิได้เป็นอย่างดีต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ผลิตสินค้า

รุ่นใหม่ๆ เพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน สินค้ารุ่นใหม่ได้รับการตอบรับที่ดีและจะเป็นฐานในการเติบโตของยอดขายต่อไป

ในอนาคต

 

     ในนามของกรรมการผู้จัดการ กระผมของแสดงความชื่นชมและขอบคุณในความสามารถ ความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ ของทุกฝ่ายและ

พนักงานทุกท่าน ที่ร่วมกันทุ่มเทสร้างสินค้าที่ดีเพื่อประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภคและทางบริษัทฯ จะดำเนินกิจกรรมดีๆต่อไป  ซึ่งทำให้บริษัทฯ 

ก้าวไปสู่อนาคตได้อย่างภาคภูมิใจ

 

วันชัย   ด้วงศรี              

            กรรมการผู้จัดการ           

 

 

 

วิสัยทัศน์

           

               วิสัยทัศน์ของ บริษัท อินเตอร์คอมพิวเตอร์เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด คือ การเป็นผู้ผลิตผู้จำหน่ายและให้บริการด้านหมึกพิมพ์เทียบเท่า

และมุ่งตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก อีกทั้งยังเป็นผู้ผลิตหมึกเทียบเท่าอีกรายในประเทศที่สามารถผลิตสินค้าได้หลาก

หลายประเภทเพื่อเป็นทางเลือกและให้ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุด

 

               นโยบายที่ยึดถือ ซึ่งเป็นที่มาของวิสัยทัศน์ ของบริษัท คือ คุณค่าความเป็น อินเตอร์คอมพิวเตอร์เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ที่กระทำใน

ชีวิตประจำวันและเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่   

 

ซึ่งประกอบด้วย

-  เราต้องซื่อตรงและให้เกียรติทุกคนและร่วมกันทำงานเพื่อความสัมฤทธิ์ผลร่วมกัน

-  เราต้องสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาและเน้นประโยชน์ของบริษัทเป็นสิ่งสำคัญ

-  เราต้องทำสิ่งที่เหมาะที่ควรและถูกต้องเพื่อลูกค้าของเรา

-  เราต้องพร้อมที่จะตัดสินใจและรับผิดชอบในสิ่งที่กระทำของเรา

-  เราต้องหาแนวทางความคิดใหม่ๆ จะนำมาซึ่งสินค้าและบริการที่ดีเยี่ยมเต็มด้วยคุณภาพ

-  เราต้องมีความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดในการทำงานร่วมกัน

-  เราต้องทำงานให้ทันต่อโลกปัจจุบันเพื่อที่จะก้าวหน้าเหนือหรือทันคู่แข่งของเรา

-  เราต้องจงรักภักดีต่อผู้บริโภคคนสุดท้าย ตัวแทนจำหน่าย และเพื่อนร่วมงานของเราเราต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับตัวแทนจำหน่ายของเรา

 

 

 

 

 

นโยบายคุณภาพ

 

          บริษัท อินเตอร์คอมพิวเตอร์เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจในการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์

หมึกพิมพ์เทียบเท่า ซึ่งบริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และให้บริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง  โดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือ ทำให้ลูกค้า

มีความพึงพอใจ  เพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายนี้ ทางบริษัทฯจึงได้มีการกำหนดนโยบายคุณภาพ คือ

 

 

เรามุ่งมั่นผลิต ผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์เทียบเท่าที่มีคุณภาพ

มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ บุคลากรอย่างต่อเนื่อง

เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

 

 

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯจะดำเนินการดังนี้

·       ผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพ ลดของเสียในกระบวนการผลิต

·       ปฏิบัติตามข้อกำหนดของลูกค้า โดยการลดการร้องเรียน และปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

·       ส่งเสริมพนักงานได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีความสามารถเพียงพอในการดำเนินงาน

·       มีการดำเนินงานกับผู้ขายอย่างมีประสิทธิผล  เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อมีคุณภาพตามข้อกำหนด

 

 

นโยบายคุณภาพ จะมีการถ่ายทอดไปยังพนักงานทุกระดับ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและนำไปปฏิบัติ และดำรงไว้ตลอดไป


 


  • icst-group map.jpg
    ที่ตั้ง : 335/22 อาคารไพร์มสเตท ซอยผูกมิตร ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ จังหวัด : กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ : 12050 ประเทศ : ไทย โทรศัพท์ : 02-366-0541 ...
Visitors: 71,513